مدیریت: حاجیهاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گیوتین جوشغان صادراتی)

تلفن: 031-33802433
نمابر 031-33807119
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول
تلفن همراه: 0913-2172374
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول
031-33802433