گرانیت الماس طوس

گرانیت الماس طوس

مدیریت: صمدی

تولیدکننده: گرانیت مروارید

نمابر 051-33417483
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18، جاده فریمان، تپه ســلام، مجتمع ســنگ‌فروش‌ها، کوچه پنجم، مقابل کارخانه آرد خراسان
تلفن همراه: 0915-3107215 , 0915-1047322 , 0915-5256781
مشــهد، کیلومتر 18، جاده فریمان، تپه ســلام، مجتمع ســنگ‌فروش‌ها، کوچه پنجم، مقابل کارخانه آرد خراسان
0915-3107215 , 0915-1047322 , 0915-5256781