گرانیت الوند

گرانیت الوند

مدیریت: ترابی

تولیدکننده: انواع سنگ گرانیت

تلفن: 031-33801098
نمابر 031-33801099
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، میدان دانشــگاه صنعتی، ابتدای اتوبان تهران، فرعی 3
تلفن همراه: 0913-1198657 , 0913-1191804
اصفهان، میدان دانشــگاه صنعتی، ابتدای اتوبان تهران، فرعی 3
031-33801098