گرانیت امام علی (مجتمــع کارخانجــــات ســنگ حــاج احمد‌ هاشمی)

گرانیت امام علی  (مجتمــع کارخانجــــات ســنگ حــاج  احمد‌ هاشمی)

مدیریت: حسین هاشمی

تولیدکننده: انواع گرانیت ســفید بروجرد و

هلویی

نمابر 066-43233374 , 066-43238999
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
تلفن همراه: 0912-1546409
لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
0912-1546409