گرانیت خرمدره (قپانی)

گرانیت خرمدره (قپانی)

 مدیریت: قپانی

نمابر 33803934 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
آدرس معدن: خرمدره، روستای خلیفه لو
تلفن همراه: 0220199 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
33809898 -031 : 33809797 -031