گرانیت زینالی

گرانیت زینالی

مدیریت: جعفر زینالی فرید

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتـن، مرمریت، مرمر، آنتیک و چرم

تلفن: 0413-3323441 0413-6303157
نمابر 0413-3323441
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتــر 10 جــاده تبریز-تهران، شهرسنگ
کیلومتــر 10 جــاده تبریز-تهران، شهرسنگ
0413-3323441 0413-6303157