مدیریت: آقامحمدی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33800614-15
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-1178601 , 0913-1017366  
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
031-33800614-15