مدیریت: چراغی

تولیدکننده: کوپ گرانیت و مرمریت پارمیس، گرانیت خرم دره

آدرس ایمیل: granitesalar@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: زنجان، خرمدره
تلفن همراه: 0912-1991949 : 0935-5207220
زنجان، خرمدره