مدیریت: حاج عبداله مرادی

تولیدکننده: گرانیت خرمدره از استخراج تا فرآوری (کوپ گرانیت و مرمریت پارمیس)

نمابر 5528764 -0243
آدرس دفتر مرکزی: خرمدره، خیابان سید جمال‌الدین، بن بست 23، پلاک2
آدرس کارخانه: شهرک صنعتی شریف ابهر، جنب پارس حیاط نمابر: 5288097-0243
آدرس معدن: خرمدره، روســتای خراسانلو، معدن گرانیت حاج عبداله مرادی
تلفن همراه: 3186315 -0912 : 1141301 -0912 :1421022 -0912
خرمدره، خیابان سید جمال‌الدین، بن بست 23، پلاک2