گرانیت سبز نائین

گرانیت سبز نائین

 نوع سنگ: گرانیت سبز

بهره‌بردار: خراسانی

آدرس بهره‌بردار: اصفهان، محمود‌آباد، خیابان 24، سنگبری نعیم

تلفن همراه: 1182661 0913