گرانیت سنگبری

گرانیت سنگبری

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: سنگ طرح چوب محلات

تلفن: 031-33802479
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 12، بین 12و 14
آدرس معدن: منطقه لاشتر اصفهان
تلفن همراه: 0913-3026735
اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 12، بین 12و 14
031-33802479