گرانیت سنگ آپادانا

گرانیت سنگ آپادانا

مدیریت: افشاری

تولیدکننده: کریستال، مرمریت، تراورتن

نمابر 025-37226645
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10
تلفن همراه: 0912-1341328 , 0912-1125610
قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10
0912-1341328 , 0912-1125610