گرانیت سنگ صاحبدل

گرانیت سنگ صاحبدل

 مدیریت: صاحبدل

تولیدکننـده: انواع سـنگهای ساختمانی

تلفن: 051-33554723
نمابر 051-33554724 , 051-36654632 , 051-36669835
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده قوچان، شهرسنگ
آدرس کارخانه: مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبریها، خیابان سوم
تلفن همراه: 0915-3136018 , 0915-1111365
مشــهد، جاده قوچان، شهرسنگ
051-33554723