گرانیت سنگ فدک

گرانیت سنگ فدک

مدیریت: آیت رحمتی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 0513-3554465 , 0513-3554076
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، کوچه ســوم، مجتمع سنگبریها
تلفن همراه: 0915-1824584 , 0915-3115625 , 0915-5150549
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، کوچه ســوم، مجتمع سنگبریها
0513-3554465 , 0513-3554076