گرانیت سنگ مروارید

گرانیت سنگ مروارید

مدیریت: احمد و حسین رحمتی

تولیدکننــده: انواع سنگهای گرانیتی،

جدول، طولی، حکمی، پله و اپن

تلفن: 051-33553247 , 051-33553245
نمابر 051-33554092 , 051-33554074
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، خیابــان اول، مجتمع سنگبریها، پلاک 7و 8
تلفن همراه: 0915-1825246 , 0915-1825245
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، خیابــان اول، مجتمع سنگبریها، پلاک 7و 8
051-33553247 , 051-33553245