مدیریت: حسین منصوری

آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، دلیجان، روستای راونج، بالاتر از معدن سرحوض طباخ
تلفن همراه: 3690409 -0918
مرکزی، دلیجان، روستای راونج، بالاتر از معدن سرحوض طباخ
3690409 -0918