مدیریت: پیری

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33802234
نمابر 031-33804386
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1134933
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38
031-33802234