مدیریت: بیابانکی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33802475
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره، 12 فرعی چهارم
تلفن همراه: 1183898 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره، 12 فرعی چهارم
031-33802475