مدیریت: محمدرضا امیری

تولیدکننــده: گرانیت مرواریــد (نهبندان،

بجستان)

 

آدرس ایمیل: part.stone@hotmail.com
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده فریمان، تپه ســلام، کوچه پنجم، مجتمع سنگبریها
تلفن همراه: 0915-3152090
مشــهد، جاده فریمان، تپه ســلام، کوچه پنجم، مجتمع سنگبریها
0915-3152090