مدیریت: اسکندری

عرضه کننده: انواع سنگهای ساختمانی

نمابر 0513-3553207
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده فریمــان، بعد از تپه ســلام، کوچــه اول، مجتمع ســنگبریها، پلاک 22
تلفن همراه: 3205383 -0915(اسکندری)
مشــهد، جاده فریمــان، بعد از تپه ســلام، کوچــه اول، مجتمع ســنگبریها، پلاک 22
3205383 -0915(اسکندری)