مدیریت: حسینی – میرباقری

تولیدکننده: سنگ درپوش

تلفن: 021-56225522 , 021-56225533 , 021-56224646
نمابر 021-56224998
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام، مقابل درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها (زندی)
تلفن همراه: 1511735 -0912 (حسنی) و 6279175-0912 (میرباقری)
اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام، مقابل درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها (زندی)
021-56225522 , 021-56225533 , 021-56224646