مدیریت: غلامحسین خسروی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، مرمریت)

تلفن همراه: 1536177 -0912 و2513295 0912
1536177 -0912 و2513295 0912