گردیک علیانی خوی

گردیک علیانی خوی

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمد حسنزاده

آدرس بهرهبردار: اروميه، شهرک فرهنگيان، خيابان جنوبی، كوچه4، پلاک 10