گروه بازرگانی سنگ اسپان

 گروه بازرگانی سنگ اسپان

فعالیت در زمینه فروش داخلی و صادرات سنگ

تولیدکننده: ســاینده‌های Spanstone (منیزیتی، رزینی، شوینده Pul)

مدیریت: آدمی

آدرس ایمیل: info@spanstone.com
وب سایت: www.spanstone.com
تلفن: 031-33808398
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، گروه بازرگانی سنگ اسپان آدرس دفتر تهران: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریای رازی، سنبل 5، سنگ آوا
تلفن همراه: 0913-2044830 : 0913-0004830 :0912-1195538
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، گروه بازرگانی سنگ اسپان آدرس دفتر تهران: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریای رازی، سنبل 5، سنگ آوا
031-33808398