گروه تولید صنعتی خلیج فارس

گروه تولید صنعتی خلیج فارس

مدیریت: امیرحسین یاوری

 

 

آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، نیم‌ور، بلوار امام خمینی
تلفن همراه: 0913-3710915 : * 0913-3726326
استان مرکزی، نیم‌ور، بلوار امام خمینی