گروه فرآورده‌های معدنی اعلمی

گروه فرآورده‌های معدنی اعلمی

مدیریت: سید صادق اعلمی

تولیدکننده: مرمریت دودی مشهد – کوپ

و پلاک اعلمی

آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، تپــه ســلام، شــهرک موزاییک سازان و سنگبریها، سمت راسـت، قطعه 119
تلفن همراه: 0915-1159979
مشــهد، تپــه ســلام، شــهرک موزاییک سازان و سنگبریها، سمت راسـت، قطعه 119
0915-1159979