گروه معادن رسول رحمتی

گروه معادن رسول رحمتی

مدیریت: حاج رسول رحمتی

موقعیت معدن سنگ سرخ بجستان: بجستان، کیلومتر 25 جاده بجستان به مشهد سمت راست، حاشیه جاده (مرمریت قرمز)

موقعیت معدن مرمریت کرم خراسان شمالی: 21 کیلومتر از شیروان به سمت بجنورد، سمت چپ نرسیده به روستای اسفیدان

 

تلفن: 3 -33534532 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده فریمان،تپه سلام،  نبش خیابان اول سنگبری‌ها، سنگ بازرگان، دفتر معادن رسول رحمتی
تلفن همراه: 0915-1052051 : 8340297 -0912 : 1158710 -0915 (حاج رسول رحمتی)
مشهد، جاده فریمان،تپه سلام،  نبش خیابان اول سنگبری‌ها، سنگ بازرگان، دفتر معادن رسول رحمتی
3 -33534532 -051