گروه معادن و سنگبری‌های استاد شهریار

گروه معادن و سنگبری‌های استاد شهریار

مدیریت: رحمتی

تولیدکننده: گرانیت مرواریــد

تلفن: 0513-3553391-1
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، تپه سلام، خیابان اول سنگبری‌ها
تلفن همراه: 0915-1135831
مشهد، تپه سلام، خیابان اول سنگبری‌ها
0513-3553391-1