موقعيت: كرمان، جاده سيرجان 50 كيلومتری بردسير

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 1130450 0912 : 3584100 0912