مدیریت: عباس زاده

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 051-36673362-5 و 36673361-051 (مدیریت)
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113
تلفن همراه: 0915-9158426
مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113
051-36673362-5 و 36673361-051 (مدیریت)