مدیریت: حاج اکبر حاج حیدری

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد و مرمریت

تلفن: 031-33808848 , 031-33808858
نمابر 031-33802249
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهارراه گلدان
تلفن همراه: 3123800 -0913 (غلام) و 1026007-0913 (علی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهارراه گلدان
031-33808848 , 031-33808858