مدیریت: حمید امیری

تلفن: 086-43236176
نمابر 43236175 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، خیابان زنبق شــرقی، نبش میدان
تلفن همراه: 0918-6431050
محلات، خیابان زنبق شــرقی، نبش میدان
086-43236176