مدیریت: مجتبی افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-33443960
آدرس دفتر مرکزی: جاده کاشــان، 30 متری سنگبریها، 15متری دوم، سنگبری گلستان
تلفن همراه: 0912-2514016
جاده کاشــان، 30 متری سنگبریها، 15متری دوم، سنگبری گلستان
025-33443960