مدیریت: عباسی

تولیدکننده: سنگ طرح چوب

آدرس ایمیل: golestan.stone@yahoo.com
وب سایت: www.golestanstone.com
تلفن: 086-46363292
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، خمیــن، قطــب صنعتی شهابیه، سنگبری گلستان
تلفن همراه: 0918-9655074 , 0918-1663273
مرکــزی، خمیــن، قطــب صنعتی شهابیه، سنگبری گلستان
086-46363292