گلماوران 1 اشنویه

گلماوران 1 اشنویه

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت معدنی گلماوران اشنویه

آدرس بهرهبردار: اروميه، خیابان گلشهر 1، روبروی صدا و سيما، كوچه دوم، آپارتمان سحر، واحد 1

تلفن: 044-33447816
تلفن همراه: 0914-1438037
044-33447816