گلماوران 2 اشنویه

گلماوران 2 اشنویه

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: سيفعلی مشمول

آدرس بهرهبردار: اشنویه، خيابان شهيد بهشتی، پلاک 361صندوق پستی 57716147