مدیریت: یاوری

تولیدکننده: دستگاه‌های معدنی و سیم الماسه و لوازم جانبی

 

تلفن: 031-57323534
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، گلپایگان، گلشهر، جنب پمپ بنزین شهید علی فراست، گلپا برش
تلفن همراه: 0913-3723206 *  0913-3715684
اصفهان، گلپایگان، گلشهر، جنب پمپ بنزین شهید علی فراست، گلپا برش
031-57323534