مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت و کریستال

تلفن: 031-33801300, 031-33804385
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، آخر فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1177417 , 0913-3096603 , 0913-1069234 , 0937-0486800
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، آخر فرعی 26
031-33801300, 031-33804385