مدیریت: نیک روان

تولیدکننده: گرانیت، مرمریــت، چینی،

تراورتن و وارداتی

تلفن: 051-36577433-3
نمابر 051-36577434
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 113، حاشیه شهر سنگ
تلفن همراه: 1100887 -0915(نیک روان) , 3038248 0915
مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 113، حاشیه شهر سنگ
051-36577433-3