مدیریت: رضا کامرانیان

تولیدکننده: تراورتن عباس‌آباد

 

 

 

تلفن: 031-42522987
نمابر 031-42523534
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، تیران و کرون، رضوانشهر، منطقه صنعتی اســفیدواجان فاز، 2نبش خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 0913-1315005 , 0913-1314599
اصفهان، تیران و کرون، رضوانشهر، منطقه صنعتی اســفیدواجان فاز، 2نبش خیابان چهارم مرکزی
031-42522987