موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت گل تپه مریم ده

آدرس بهرهبردار: تهران، بلوار مدری، تقاطع ولیعصر، شماره 16

تلفن: 021-2204677
021-2204677