مدیریت: حسینی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

نمابر 035-32372234
آدرس دفتر مرکزی: یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان‌آباد
تلفن همراه: 0912-5070709
یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان‌آباد
0912-5070709