موقعيت: 75 كيلومتري جنوب شرق زنجان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: ملک‌زاده

آدرس بهرهبردار: تهران، جاده قدیم قم، شورآباد، خيابان شکوفه، سنگبری مهندسين

تلفن: 021-56547381 : 021-56547380 :021-56545846
021-56547381 : 021-56547380 :021-56545846