مدیریت: حمیدرضا محمدی

تلفن: 0864-3228882
نمابر 0864-3228848
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محــلات، نیم‌ور، خیابان امام خمینی
مرکزی، محــلات، نیم‌ور، خیابان امام خمینی
0864-3228882