تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن شکلاتی، سفید و قرمز)

تلفن: 031-33808690-1
نمابر 031-33808692
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33808690-1