موقعيت: 20 كيلومتری شمال شرق تکاب

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شركت معدنی مزوج باراجين

آدرس بهرهبردار: زنجان، شهرک صنعتی شــماره ،1نبش خيابان یاوران 4، شركت مرمرین سنگ كسری، ساختمان اداری،طبقه دوم

آدرس ایمیل: info@kasrasang.com
وب سایت: www.kasrasang.com
تلفن: 024-32221933-7
نمابر 024-32221137
تلفن همراه: 0912-1416651