موقعيت: شيراز، كيلومتر 19جاده اصفهان، روستای باجگاه، به طرف شهر جدید صدرا

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: احمد علی ایزدی

تلفن همراه: 0917-1110003