تولیدکننده: مرمریت، اداوی – پرطاووســی

یزد، آباده و تراورتن کرم

تلفن: 031-33802112 , 031-33807575
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان14، نرسیده به بانک تجارت
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان14، نرسیده به بانک تجارت
031-33802112 , 031-33807575