مدیریت: ثنایی

تولیدکننده: دستگاه سنگبری

تلفن: 031-33804075
نمابر 031-33800574
آدرس کارخانه: اتوبــان آزادگان، بعد از جایگاه سوخت قدس ابزاران، شرکت گوهرساب
تلفن همراه: 0913-6003028 : 0913-0246020 : 0913-6003026
031-33804075