گوهرسازان جندق

گوهرسازان جندق

مدیریت: نبیئی

تلفن: 58532342 -031 : 58532952 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نائین، جندق، خیابان طالقانی، کوچه 4، پلاک8
تلفن همراه: 1231639 -0913 : 1231253 -0913
اصفهان، نائین، جندق، خیابان طالقانی، کوچه 4، پلاک8
58532342 -031 : 58532952 -031